მთარგმნელობითი კომპანია ტრადოსი
(995 32) 292 30 70
geotrados@yahoo.com

თარგმანის შეკვეთა
მთარგმნელობითი კომპანია "ტრადოსი"
უზრუნველყოფს პრაქტიკულად ნებისმიერი თემატური მიმართულების
ხარისხიანი თარგმანის შესრულებას!

ბიზნეს კომუნიკაცია

ვებ–გვერდები

ახალი ამბები

დაიჯესტები

ინტერვიუები

სტატიები

საქმიანი მიმოწერატექნიკური თარგმანი

ტექნიკური დოკუმენტაცია

ექსპლუატაციის ინსტრუქციები

მარკეტინული მასალები

საინსტალაციო სახელმძღვანელობი

ტექნიკური სპეციფიკაციები

პროგრამული უზრუნველყოფა

ვებ–გვერდები

ფინანსური დოკუმენტები

კომპანიის წლიური ანგარიშები

საბანკო დოკუმენტაცია

აუდიტორული დასკვნები

ეკონომიკური ტექსტები

სატენდერო დოკუმენტაცია

ბიზნეს გეგმები

იურიდიული თარგმანი

ხელშეკრულებები და შეთანხმებები

წესდებები, ბრძანებები, ოქმები

ნორმატიული აქტები

სამედიცინო თარგმანი

სამედიცინო კვლევები

ფარმაცევტული ტექსტები

მედიკამენტების კლინიკური კვლევები

სამედიცინო მოწყობილობების ტექნიკური დოკუმენტაცია

სამედიცინო სახელმძღვანელოები

დოკუმენტების თარგმანი

პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა

დაბადების მოწმობა

ქორწინების მოწმობა

განქორწინების მოწმობა

გარდაცვალების მოწმობა

გვარის გამოცვლის მოწმობა

მამობის დადგენის მოწმობა

სხვადასხვა ცნობები